Programy, zabezpieczenia i prawo

Oprogramowanie dla firmy

Nasz kraj zajmuje jedno z najwyższych miejsc w piractwie komputerowym w Europie. Nielegalne praktyki polskich przedsiębiorców wciąż najczęściej wynikają z braku świadomości, jakie konsekwencje niesie za sobą korzystanie z nielegalnego oprogramowania. Proceder ten wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności nie tylko w kwestii finansowej, ale i karnej. Jakie zatem są wymogi prawne w zakresie praw autorskich oprogramowania dla firmy?

W przepisach polskiego prawa nie znajdziemy definicji programu komputerowego, choć według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochrona oprogramowania komputerowego działa podobnie do ochrony dzieł literackich. Regulacja programów komputerowych posiada szczególny charakter.

Najczęściej z oprogramowań komputerowych korzysta się na zasadzie tzw. umowy niewyłącznej. Ten specyficzny stosunek prawny pozwala nabywcy danego programu korzystać z produktu zgodnie z warunkami wytyczonymi przez jego producenta. Zgodnie z art. 75 ust 1 licencjobiorca (legalny dysponent programu) może m.in. poprawiać błędy w programie, dostosować go do własnej, nowej wersji sprzętu komputerowego czy testować go pod względem wirusów. Wszystkie zasady korzystania z oprogramowania zawarte są w umowie dołączonej do wybranego produktu (licencja). Wszelkie inne działania, które nie są zgodne z licencją stanowią naruszenie praw autorskich oprogramowania komputerowego (np. kopiowanie, nielegalne rozpowszechnianie). Najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest próba użycia licencjonowanego programu na jedno stanowisko w innych firmowych komputerach. Odpowiedzialność za nabycie i korzystanie z nielegalnego oprogramowania ponosi przede wszystkim pracodawca (bez względu na to czy był on świadomy braku licencji podczas zakupu danego programu czy nie). Karami za proceder piractwa komputerowego są: grzywny, konfiskata sprzętu komputerowego, odszkodowania finansowe dla producentów, czyli podmiotów prawa autorskiego i pozbawienie wolności (od 3 miesięcy do 5 lat). Odpowiedzialność karna oraz finansowa wynika z ochrony praw autorskich służących twórcy w stosunku do tego, kto narusza te prawa, czyli wykorzystuje dzieła (w tym także programy komputerowe) bez zgody ich autora.

Organizacje chroniące interesy producentów programów i sprzętów komputerowych (np. BSA – Business Software Alliance) starają się uczulać przedsiębiorców na kroki zabezpieczające ich firmy przed przestępstwem jakim jest piractwo komputerowe. Warto zatem kontrolować firmową sieć komputerową, inwentaryzować i weryfikować legalność firmowego oprogramowania, a także zlecać audyt wszystkich aplikacji oraz programów komputerowych przedsiębiorstwu z zewnątrz.